Nyopprettelse av Anleggsutvalg i Bjørnar Håndball

Idrettslaget har gleden av å kunngjøre opprettelsen av et nytt Anleggsutvalg. Utvalget er etablert for å bidra til planlegging og brukermedvirkning i forbindelse med ny Bjørnarhall. Utvalget ble vedtatt på forrige styremøte 14. mai, og allerede dagen etter deltok flere av medlemmene på en befaring på Garnes.

Mandat

Mandatet for Anleggsutvalget er å sikre effektiv planlegging og brukermedvirkning i prosessen rundt realisering av anlegg for idrettslaget, med spesielt fokus på ny Bjørnarhall. Utvalget vil også jobbe for å fremme samarbeid med relevante aktører og myndigheter for å få bygget hallen så raskt som mulig.

Medlemmer i Anleggsutvalget

Anleggsutvalget består av følgende medlemmer:

 • Tor Erik Rolland Bergsvik
 • Linn Magnussen Lillefosse
 • Arild Litlekalsøy
 • Renate Svendheim

Befaring og brukermøte

Styret kontaktet Tor Erik i slutten av april for å avklare om han kunne tenke seg å lede Anleggsutvalget. Tor Erik meldte umiddelbart sin interesse, og med stor entusiasme tok han på seg oppgaven. Han er veldig engasjert i prosjektet og ser frem til å bidra til realiseringen av ny Bjørnarhall.

Onsdag 15. mai var det befaring med Bergen kommune vedrørende den nye Bjørnarhallen. I tillegg deltok Renate og Tor Erik på et brukermøte i Rådhuset med Bergen kommune 24. april. Dette møtet var viktig for å diskutere planforslaget og få innspill fra brukere.

For mer informasjon, se planforslaget her: Planforslaget

Du kan også lese mer om saken i Bygdanytt: Kan ikke garantere ny hall på Garnes eller skole oppgradering

Anleggsutvalget ser frem til å jobbe for å få bygget den nye hallen snarest mulig.

Involvering og kompetanse

Vi oppfordrer personer med kompetanse innenfor realisering av anlegg eller som på andre måter ønsker å bidra i utvalget til å ta kontakt med Tor Erik Rolland Bergsvik. Din kompetanse kan være avgjørende for å sikre en rask og effektiv gjennomføring av prosjektet. 

Kontaktinfo:
Tor Erik Rolland-Bergsvik
tor.rolland@gmail.com
+47 951 58 822

Om Anleggsutvalget

Mål:

 • Ha god og relevant anleggskompetanse.
 • Arbeide for ny Bjørnarhall med to spilleflater til bruk for håndball og med effektiv utnyttelse av trenings- og spilleflater.
 • Arbeide for midlertidig treningsflate i byggeperiode for ny Bjørnarhall.
 • Arbeide for at Bergen Kommune bygger ny hall som ivaretar fremtidig og morgendagens krav.

Strategi:

 • Etablere anleggsutvalg som bidrar aktivt i medvirkning og i samarbeid med Bergen kommune, samt andre brukere av hall på dagtid.
 • Gjennom etablering av anleggsutvalg sikre aktiv brukermedvirkning og stille idrettslagets kompetanse til disposisjon i planleggings-, utbyggings- og bruksfasen av ny Bjørnarhall og for midlertidig treningsflate ifm bygging av ny hall.

Sammensetning:

 • Utvalget skal minimum bestå av fire medlemmer. Daglig leder og styreleder deltar som faste medlemmer i utvalget. Øvrige medlemmer velges av styret.
 • Utvalget utnevner selv leder for utvalget.

Arbeidsform og oppgaver:

 • Utvalget utnevner selv leder av utvalget.
 • Utvalget ved leder har ansvar for å utarbeide og vedlikeholde status og sikre at status rapporteres til styret. I status skal det informeres om utvalgets medlemmer og møter, samt annen aktivitet, arbeid eller medvirkning.
 • Utvalget ved leder skal påse at det til enhver tid er utarbeidet innstilling til styret og/eller at det er innhentet mandat fra styret i forhandlingssaker eller ifm utarbeidelse eller fremlegging av krav i saker som vedrører anlegg.
 • Utvalget skal utarbeide rapport om årlig aktivitet som skal inngå i idrettslagets årsrapport.