Lagkasser

Lagkasser

Etter Norges Idrettsforbunds regnskaps- og revisjonsbestemmelser for små organisasjonsledd tilsluttet NIF § 2-2, nr. 2, skal alle transaksjoner og andre regnskapsmessige disposisjoner bokføres på en fullstendig måte i regnskapssystemet. Dette innebærer at alle utgifter og inntekter knyttet til lagene i en klubb må inngå i totalregnskapet.

Internregnskap for lag/grupper

Administrasjon/økonomiansvarlig bokfører alle kostnader og inntekter med avdelings/prosjektkoder for å spesifisere på gruppe- og lagsnivå. Det utarbeides et internregnskap for respektive grupper og lag.

Når lag-/gruppeleder mottar lagets/gruppens internregnskap, kontrolleres dette mot lagets/gruppens budsjett. Dersom internregnskapet ikke stemmer (eller avviker vesentlig fra budsjettet) tar lag-/gruppeleder kontakt med administrasjonen, økonomiansvarlig eller lag/gruppekasserer.

Innbetalinger

NB! Penger som settes inn på konto MÅ merkes godt med hvilket lag det gjelder og evt hvor pengene kommer i fra; om det er dugnad eller innsamling i forhold til egenandel. Det er bare miljøkontakt/lagleder/trener som har mulighet for å sette inn/ta ut penger fra lagkasse.

Kontonummer for innbetaling: 

3626.31.08064

Lagkasse

Når laget trenger å disponere midler fra lagkassen skal uttak av penger kun skje mot bilag, faktura eller lignende dokumentasjon. Dersom det ønskes forskudd fra lagkassen, skal den som mottar forskuddet signere på skjema for uttak fra kasse.
Skjema for uttak fra lagkasse kan mottas fra administrasjonen.
Eventuelle kontanter som de enkelte lagene i idrettslaget selv samler inn skal settes inn i banken på idrettslagets brukskonto med informasjon om hva pengene gjelder.
I størst mulig grad unngår idrettslaget håndtering av kontanter. Inntekter i form av kontanter som er tjent opp gjennom aktivitet i idrettslagets regi overføres til lagkassen og settes inn på idrettslagets lagkassekonto uten ubegrunnet opphold.

Dugnader lagkasser og personlige midler

Dugnader er en viktig måte å finansiere aktivitetene i en håndballklubb eller i andre frivillige organisasjoner. Dugnadsarbeid og frivillighet er helt avgjørende for eksistensen til Bjørnar.  Et helt avgjørende prinsipp i begrepet dugnad er at man gjør en jobb som skal bidra til flere  enn individet som utfører arbeidet. 

Dugnader bidrar generelt til finansiering av klubbens aktivitet. Det kan være arbeidsoppgaver tilknyttet gjennomføringen av turneringer Bjørnar arrangerer ( Vårspretten ). Det kan også være som hjelp til klubbens generelle kampavvikling i hallen. Andre dugnader har blitt tildelt spesifikke lag av klubben i forbindelse med andre aktiviteter i hallen. Dugnader tilfaller også lag gjennom at ressurspersoner rundt laget har skaffet arbeid til laget.   

I de senere år har det blitt vanlig å øremerke noen av dugnadsmidlene  til spilleren på det enkelte lag. Dette er et grep som mange lag har gjort for å sikre at det «lønner seg» å stille på dugnad. Lagene har brukt ulike nøkler for denne fordelingen, men det er viktig at vi legger et viktig premiss i bunn av alle disse ulike fordelingene.  Alle inntekter fra dugnader kommer fra arbeid som skal tilfalle laget/klubben. 

Penger tjent inn til laget skal derfor forvaltes og brukes på aktiviteter knyttet til laget. En spiller kan derfor ikke ta med seg ubrukte midler opptjent gjennom dugnader ut av lagskassen. 

Alle idrettslag er selveiende og frittstående, Jfr NIFS lovparagraf 10-1(2)b I dette ligger det at ingen har krav på å få med seg midler ut av idrettslaget. Verdier som er opptjent i fellesskapet skal forbli i felleskapet. Dugnadsarbeidet er også uløselig knyttet til klubben og lagets aktivitet. Den som tildeler dugnaden gjør dette for at laget skal kunne øke sin aktivitet og gi et bedre tilbud til lages medlemmer.