Bidra til forbedring i klubben

Idrettslaget Bjørnar skal oppleves som en energisk og utviklende trenings- og kampaktivitet der spillere, trenere, dommere, ledere og foreldre deltar aktivt, og der kampene følges av et entusiastisk publikum og engasjerte medier

Idrettslaget Bjørnar skal bidra til at Norsk håndball skal være en idrett som folk ønsker å tilhøre. Dette er drømmen vår og et bilde av den fremtiden vi ønsker for klubben. Vi håper å se deg på begge workshopene.

WORKSHOP

Invitasjon til workshop for og med Idrettslaget Bjørnar

Idrettslaget Bjørnar inviterer trenere, miljøkontakter og andre frivillige til workshop mandag 15.nov og 22.nov, begge dager kl 18-21.

Sted: kantinen ved Arna Videregående Skule

Tema vil være idrettslaget Bjørnar sin visjon, formål, grunnverdier og sportslig tilbud til klubbens medlemmer. Begge workshops ledes av: Steinar Wasa Tverlid og Hilde Daae Johannessen

Enkel bevertning og S.U. til stephanie@bjornar.no innen 11.11.2021. Vi håper å se deg på begge kveldene

Se PDF om workshopen Her

Ledere av workshopene:

Steinar Wasa

Steinar Wasa Tverlid jobber til daglig med innovasjon i Equinor. Rollen til Steinar er å lede og være fasilitator for begge workshops, – der målet er å hente ut det beste i alle de ulike deltagerne og få frem gode kreative innspill og forslag. Gjennom kjente metodikker og disse workshopene vil dere bli utfordret til å tenke kreativt. En innovasjonsprosess er en planlagt prosess som handler om systemer og kunnskap. Det er lite magi og tryllestav, men mye godt samarbeid der alle kan hvis de vet hvordan.

Hilde Daae Johannessen

Hilde Daae Johannessen jobber til daglig som lærer og hun er også engasjert som klubbutvikler hos Norges Håndballforbund Region Vest. Rollen til Hilde vil være å fortelle om grunnverdiene til håndballforbundet og hjelpe oss til hvordan disse kan være med å prege idrettslaget Bjørnar og hvordan disse verdiene kan hjelpe oss til å:
– skape et godt klubbmiljø, der vi tar godt vare på hverandre
– skape gode holdninger, som fører til et godt treningsklima
– være en klubb som er kjent for godt samarbeid og god oppførsel – fremstå slik klubben ønsker i alle sammenhenger
– bli tydelige, få frem det som skiller oss fra andre, og klargjøre idrettslagets Bjørnar sin spesielle identitet

Alle for én, Bjørnar for alle

IDRETT FOR ALLE – HÅNDBALL FOR ALLE

Alle for én Bjørnar for alle

Alle i Idrettslaget Bjørnar skal på alle arenaer, gjennom sin framtreden og sine handlinger, etterleve Norges Håndballforbunds verdier som er; Begeistring, Respekt, Innsatsvilje, Fair Play

Begeistring:
• For Norges Håndballforbunds posisjon og samfunnsoppgaver.
• For andres innsats for norsk håndball.
• I egen utøvelse av oppgaver for norsk håndball

Innsatsvilje:
• I gjennomføringen av oppgaver en har påtatt seg for norsk håndball som tillitsvalgt og ansatt, som trener, utøver og dommer.

Respekt:
• For organisasjonens lover, regler og beslutninger.
• For hverandre som medlemmer, utøvere, trenere, dommere og ledere.
• For hverandres meninger og synspunkter.

Fair Play:
• I utøvelsen av spillet.
• I utøvelsen av alt arbeid for organisasjonen som tillitsvalgt, ansatt og utøver.

Idrettslaget Bjørnar sitt formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund. Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All sportslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.

Tilbud til alle:

Nyrekruttering gjennom ballsidighet fra 6 år
• Lag i alle årsklasser
• Talentutvikling
• Lag for utviklingshemmede
• Bjørnarhallen som bygdas storstue og engasjerende samlingspunkt
• Gode trenere med formell håndballkompetanse på alle nivå
• Lederutviklingsprogram for alle klubbens ledere
• Jobbe for et økende medlemstall og redusert frafall
• Jobbe for forbedrede treningskapasitet
• Tilby håndball til flere i hele Arna
• Åpen hall

Sportslig:
• Ballsidighet for yngre spillere frem til de er 10år
• Hevde seg på regionalt nivå for de yngre lag
• Kvalifisere seg til Bring-/Lerøy-serien for gutter og jenter, om nødvendig gjennom samarbeid med andre klubber i regionen
• Bevisst egenrekruttering til seniorlagene, yngre spillere gis muligheter
• Damelag i 3. og 6.divisjon
• Herrelag i 2., 3. og 5.divisjon • Deltagere på by- og regionslag, samt representert på landslag
• Program for dommerutvikling
• Revitalisere sportslig utvalg og «den blå tråd»
• Trenerforum Skape

Engasjement:
• Fulle hus i Bjørnarhallen og god arrangement avvikling
• Mange frivillige til dugnadsarbeid, trenere, ledere, miljøkontakter og dommere
• Fremme «foreldrevett»
• Utvikle foreldregrupper på yngre lag
• Utvikle en sterk og god organisasjon
• Tilhørighet og identitet til klubben
• Seniorspillere skal delta aktivt på treninger og arrangement på yngre nivå
• Velfungerende og oppdatert hjemmeside og synlighet i sosiale medier

Økonomiske mål:
• Sunn og ansvarlig økonomi
• Kontinuerlig oppfølging etter vedtatte budsjetter pr. gruppe