Innkalling til årsmøte

Innkalling til årsmøte i Idrettslaget Bjørnar

Årsmøte for Idrettslaget Bjørnar avholdes i klubbrommet i Bjørnarhallen onsdag 30.mars 2022 kl. 18:00.

Saksliste årsmøte 2022:

 1. Godkjenne dei som har stemmerett
 2. Godkjenne innkallinga, saklista og møtereglane
 3. Velje dirigent(ar), referent(ar) og 2 medlemer til å skrive under protokollen
 4. Handsame idrettslaget si årsmelding
 5. Handsame idrettslaget sin rekneskap i revidert stand
 6. Handsame forslag og saker
 7. Fastsetje medlemskontingent
 8. Vedta idrettslaget sitt budsjett
 9. Handsame idrettslaget sin organisasjonsplan
 10. Gjere følgjande val:
  a) Leiar og nestleiar
  b) 5 styremedlem og 1 varamedlem. Val vert gjennomført i tråd med organisasjonsplan
  c) Andre val i høve til organisasjonsplan vedteken av årsmøtet
  d) Revisor
  e) Kontrollutvalg
  f) Representantar til ting og møte i dei organisasjonane som idrettslaget har representasjonsrett
  g) Valkomité

 

Forslag som skal handsamast på årsmøtet må vere sendt til post@bjornar.no seinast 16.mars 2022.

Fullstendig saksliste og saksdokumenta vert gjort tilgjengeleg for klubbens medlemmer på klubbens nettsider eller på annan forsvarleg måte seinast ei veke før årsmøtet.

For å ha stemmerett og kunne veljast må ein vere fylt 15 år, ha vore medlem av idrettslaget i minst ein månad og ha oppfylt medlemskrava, ref idrettslagets lov §6. Ein medlem, også dei under 15 år, har likevel forslagsrett til og på årsmøtet. Årsmøtet er klubbens øverste organ, og vi oppfordrer alle medlemmer til å delta for å fremme sine syn på hvor veien videre for klubben skal gå.

Velkomen til årsmøte!

for styret

Arild Sellevåg Litlekalsøy

Styreleder idrettslaget Bjørnar