Innkalling til årsmøte 2024

Untitled-21

INNKALLING ÅRSMØTE 2024 IL Bjørnar

Dato: 11.mars 2024 kl 1800, Sted: klubbrommet Bjørnarhallen

SAKSLISTE

1. Godkjenne dei som har stemmerett

2. Velje dirigent(ar)

3. Velje protokollførar(ar)

4.  Velje to medlemmer til å skrive under protokollen

5. Godkjenne forretningsordenen/møteregler

6. Godkjenne innkallinga

7. Godkjenne saklista

8. Behandle årsmeldinga frå idrettslaget

9. Behandle

     a) rekneskapen til idrettslaget i revidert stand

     b) den økonomiske meldinga frå styret

     c) meldinga frå kontrollutvalet

     d) eventuell melding frå engasjert revisor

10. Behandle saker som kjem fram av godkjend sakliste

11. Fastsetje

     a) medlemskontingent på minst kr kr 100, og

     b) eventuell treningsavgift, eller gi styret fullmakt til å fastsette treningsavgift for gruppas aktivitet

12.  Vedta budsjettet til idrettslaget

13. Behandle organisasjonsplan til idrettslaget

14. Gjere følgjande val:

     a) styre med leiar og nestleiar

     b) seks (6) styremedlemmer.5 Val vert gjennomført i tråd med organisasjonsplan under punkt 13)

     c) kontrollutval med leiar, éin (1) medlem og éin (1) varamedlem

     d) representantar til ting og møte i dei organisasjonsledda der idrettslaget har representasjonsrett, eller gi styret fullmakt til å utnemne representantane

     e) valkomité med leiar, éin (1) medlem og éin (1) varamedlem (se vedlegg under)

     f) eventuelt andre val i samsvar med organisasjonsplanen til idrettslaget, jf pkt 13)

15. Avgjere om det skal engasjerast revisor til å revidere rekneskapen til idrettslaget

Forslag som skal handsamast på årsmøtet må vere sendt til post@bjornar.no seinast kl 1800 26.februar 2024.

Fullstendig saksliste og saksdokumenta vert gjort tilgjengeleg for klubbens medlemmer på klubbens nettsider eller på annan forsvarleg måte seinast ei veke før årsmøtet.

For å ha stemmerett og kunne veljast må ein vere fylt 15 år i løpet av kalenderåret, ha vore medlem av idrettslaget i minst ein månad og ha oppfylt medlemskrava, ref idrettslagets lov §5. Ein medlem, også dei under 15 år, har likevel forslagsrett til og på årsmøtet. Alle medlemene i idrettslaget har tilgjenge til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personar og/eller media til å vere til stades, eventuelt vedta at årsmøtet berre er ope for medlemer.

Årsmøtet er klubbens øverste organ, og vi oppfordrer alle medlemmer til å delta for å fremme sine syn på hvor veien videre for klubben skal gå. Velkomen til årsmøte!

for styret
Arild Sellevåg Litlekalsøy
Styreleder idrettslaget Bjørnar