Reklamasjon

Ved mangel ved produktet må kjøperen innen rimelig tid gi Bjørnar Håndball melding om produktet.

Reklamasjonen må skje senest to år etter at kjøperen mottok produktet. Dersom produktet eller deler av den er men å vare vesentlig lengre, er reklamasjonsfristen fem år.

Retting eller omlevering: Dersom produktet har en mangel, kan kjøperen kreve at Bjørnar Håndball retter mangelen eller gir tilsvarende vare. Bjørnar Håndball kan motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder Bjørnar Håndball urimelige kostnader.

Bjørnar Håndball skal foreta rettingen eller omleveringen innen rimelig tid. Retting eller omlevering skal foretas uten kostnad for kjøperen, uten risiko for at kjøperen ikke får dekket sine utlegg og uten utlegg og uten vesentlig ulempe for kjøperen. Bjørnar Håndball kan ikke foreta mer enn to forsøk på retting eller omlevering for samme mangel, med mindre det foreligger særlige grunner som gjør at ytterligere forsøk er rimelig. 

Selv om kjøperen verken krever retting eller omlevering, kan Bjørnar Håndball tilby retting eller omlevering dersom dette skjer uten opphold. Dersom Bjørnar Håndball sørger for slik retting eller omlevering, kan kjøperen ikke kreve prisavslag eller heving. 

Prisavslag: Dersom mangelen ikke rettes eller omleveres, kan kjøperen kreve forholdsmessig prisavslag.