Klubben

Styret og verv

Alle for én, Bjørnar for alle

Administrasjon

Klubbmail

post@bjornar.no

Daglig leder

Kjetil Holm
Kjetil@bjornar.no
+47 950 10 275

Styret

Styreleder

Arild Sellevåg Litlekalsøy
alit@equinor.com
+47 415 05 623​

Nestleder

Samira Kabo
kabosamira@gmail.com
+47 951 50 418

Leder Økonomi styremedlem

Odd Egil Eide
odd@godtregnskap.no
+47 991 00 449

Leder Sport styremedlem

Therese Heggem
therese.heggem@gmail.com
+47 959 45 600

su@bjornar.no

Leder Barn og ungdom styremedlem

Tor Erik Rolland-Bergsvik
tor.rolland@gmail.com
+47 951 58 822

barnestyret@bjornar.no

Leder senior styremedlem

Renate Svendheim Renate.svendheim@scandichotels.com
+47 936 52 733

Øvrige styremedlemmer

Ronny Sandvik
ronny@kinsarvik.no
+47 916 94 193

Sissel Brusdal Solhaug
sbs@norengros.no
+47 408 72 091

Styret er representert i Sportslig Utvalg med leder sport

Sportslig Utvalg

Leder

Therese Heggem
su@bjornar.no
+47 959 45 600

 

Nestleder

Anders Dahl
Anders.Dahl@aff.no
+47 481 18 341

 

Utvalgsmedlemmer Senior

Hege Iversen
hegeivs69@gmail.com
+47 984 05 659

 

Kenneth Oen
keoen@online.no
+47 412 16 278

 

 

Utvalgsmedlemmer Ungdom

Rolf Henning Ånensen
rolf_henning@hotmail.com
+47 905 51 682

 

Sindre Brekke
sinbrekke@hotmail.com
+47 979 65 967

Utvalgsmedlemmer Barn

Lisa Nævdal
Lisa.naevdal@gmail.com
+47 924 97 465

 

Tore Haukaas
torehaukaas@live.no
+47 466 44 408

Utvalgsmedlemmer Ballsidighet

Maria Hauso Langesæter
maria.langeseter@gmail.com 
+47 905 24 081

 

Siri Etterlid
siri@etterlid.com
+47 951 91 393

Sportslige medarbeidere

Sportslig medarbeider

Sondre Bjørneng
medlem@bjornar.no

Sportslig medarbeider

Sindre Alm Bru
medlem@bjornar.no

Valgkomité og kontrollutvalg

Leder valgkomité

Erlend Kaasa

Leder kontrollutvalg

John Halvor Sæle

Media

Hovedkontakt media: media@bjornar.no

Mediaansvarlig

Stephanie Børhaug
stephanie@bjornar.no

Mediaansvarlig

Ørjan Bondevik
media@bjornar.no

Mediagruppen

media@bjornar.no

Klubbdokumenter

Alle for én, Bjørnar for alle

Lover

Loven er vedtatt på idrettslagets årsmøte 30.03.2022 og følger NIFs lovnorm. Informasjon: innhald i NIFs lov pr. 01.01.22 er tatt med i kursiv når lov for ILB henviser til NIFs lov. NIFs lov per 01.01.22 er også tilgjengelig her

Les lover for Idrettslaget Bjørnar her

Organisasjonsplan

Organisasjonsplan til IL Bjørnar Vedtatt på idrettslagets årsmøte 30.03.2023 iht idrettslagets lov §10 (4) pkt 13

Les organisasjonsplanen her 

 

Protokoll årsmøter

Klubbhåndbok

Klubbhåndbok IL Bjørnar Håndball – Vedtatt på styremøte 1. juni 2022

Les klubbhåndboken her (docx)

Les klubbhåndboken her (pdf)

Sportsplan

Sportsplan i IL Bjørnar er utarbeidet av sportslig utvalg (SU) og vedtatt av styret 1.nov 2022. Innhold ble presentert i trenermøte og Inspirasjonssamling i Bjørnarhallen i november-22.

Les sportsplanen her (pdf).

Ballsidighetshåndbok

Informasjon til lagledere, trenere og miljøkontakter på Ballsidighetslag. Ballsidighet er den aktiviteten de yngste begynner med i klubben vår. Dette betyr at barn i alderen 6-10 år spiller både fotball og håndball. I ballsidighetsboken får man informasjon som hva ballsidighet er, retningslinjer og vedlegg.

Klikk her for Ballsidighetsbok 

 

Trygg håndball

Norsk idretts visjon er idrettsglede for alle og idretten skal være en trygg arena for alle som deltar. Vold og trusler er ikke forenelig med idrettsglede. Rasisme og diskriminering er stikk i strid med Norges idrettsforbunds visjon og formål. Seksuelle overgrep og seksuell trakassering er totalt uforenlig med idrettens verdier. Det er nulltoleranse for diskriminering og trakassering uansett kjønn, etnisk bakgrunn, livssyn, seksuell orientering og funksjonshemming i norsk idrett.

Det er et viktig mål å utvikle toleranse og forståelse og å skape erkjennelse av menneskers likeverd for å unngå diskriminering, trakassering og hets. Alle i idretten bør jobbe for å etablere trygge miljøer og en trygg atmosfære for både barn, unge og voksne. Voksne må respektere utøvernes personlige rom og aldri overskride grensene for akseptabel oppførsel.

Med seksuell trakassering menes uønsket seksuell oppmerksomhet som er plagsom for den oppmerksomheten rammer. Med seksuelle overgrep menes å lure eller påtvinge et annet menneske seksualitet som det ikke ønsker, eller er utviklingsmessig i stand til å gi sitt samtykke til. 

Som voksen ansvarsperson for barn og ungdom i idrettslaget Bjørnar skal du:

 • • Levere politiattest 
 • Melde inn til klubben når det kommer inn nye voksne rundt laget, slik at alle får registrert godkjent politiattest
 • Ta ansvar for at alle har det bra og at alle er inkludert
 • Være bevisst ditt samfunnsansvar som voksen i klubben
 • Være tydelig og bevisst på din rolle – Du er en voksen ansvarsperson og rollemodell
 • Være varsom på signal fra spillere og fra andre voksne rundt laget 
 • Sikre at all aktivitet i klubben foregår i et rusfritt miljø 
 • Støtteapparatet (trenere, ledere, tillitsvalgte, funksjonærer, dommere, foreldre mfl.) har hovedansvar for at retningslinjene gjøres kjent og overholdes i idrettsmiljøet

Hva bør du reagere på?

 • Om voksne har en tilnærming til barn / ungdom som du synst er unormal eller i grenseland
 • Voksne som ofte setter seg selv i alenetid med enkeltspillere eller utvalte grupper av spillere
 • Dersom barn / ungdom brått endrer oppførsel 
 • Dersom barn / ungdom brått uttrykker noe som ikke er normalt for det aktuelle barnet
 • Barn / ungdom som ofte klager over fysiske smerter utan at du ser at det er en god forklaring på det
 • Barn / ungdom som har merker på steder der det er unaturlig å få skader
 • Barn / ungdom som brått slutter uten at du har fått signal om det tidligere

Når skal du ta kontakt med IL Bjørnar?

 • Dersom du har konkret mistanke om seksuell trakassering, overgrep, vold, trusler, rasisme eller diskriminering skal en varsle om dette, uavhengig av kva rolle man har. I Bjørnar er det styreleder, samt leder for herregruppen og leder for damegruppen som er saksansvarlig for oppfølging av varsler. Disse kan kontaktes direkte og/eller en kan henvende seg via post@bjornar.no 
 • Klubben vil ta alle innmeldte saker på alvor og at de vil bli fulgt opp både i henhold til Norges idrettsforbund (NIF) veileder, men også de saksbehandlingsreglene som finnes i arbeidsmiljøloven og arbeidsrettslig praksis 
 • Det vil minimum delta to personer av de nevnte ledere i klubben for å ivareta saksbehandling. Det vil bli innhentet råd fra rådgiver i NIF innen aktuelle tema og arbeidsrettslige råd og hensynta disse før vedtak fattes

Disse retningslinjene og veilederne skal gjøre det lettere å rapportere, håndtere og reagere på trakassering og overgrep, vold og trusler, rasisme og trakassering i idrettssammenheng; 

 • Lenke til retningslinjer mot seksuell trakassering og overgrep
 • Lenke til veileder for håndtering av vold og trusler
 • Lenke til veileder for håndtering av rasisme og diskriminering
 • Støttemateriell: Trenerens ansvar film 1, film 2, film 3, film 4 og film 5
 • For mer informasjon om bakgrunn, fakta, forebygging og oppfølging vises det til www.idrett.no

PDF med samme tekst her: Retningslinjer IL Bjørnar – trakassering og overgrep, vold og trusler, rasisme og trakassering

Lagkasse

Etter Norges Idrettsforbunds regnskaps- og revisjonsbestemmelser for små organisasjonsledd tilsluttet NIF § 2-2, nr. 2, skal alle transaksjoner og andre regnskapsmessige disposisjoner bokføres på en fullstendig måte i regnskapssystemet. Det innebærer at alle utgifter og inntekter knyttet til lagene i klubben må inngå i totalregnskapet.

Fra 2010 har frivillige organisasjoner fått mva-kompensasjon ved kjøp av varer og tjenester etter en prosentvis avkortning. Med alle lags økonomi inn i hovedregnskapet vil dette bidra til at Bjørnar sitter igjen med større mva-kompensasjon, og til størst mulig økonomi for idretten totalt sett i Norge.

For lag tilknyttet Bjørnar innebærer dette i praksis at alle økonomiske transaksjoner skal gå via en bankkonto i Bjørnar i stedet for via en privat konto tilhørende lagets kasserer eller lagleder.

Hovedregelen er at det ikke i noen sammenheng tillates egne bankkonti i regi av privatpersoner for økonomiske transaksjoner i lagene. Alle utgifter som skal belastes laget skal utstedes til og utbetales fra Bjørnar, og alle inntekter til laget skal faktureres/innkreves fra Bjørnar.

Mer informasjon:
bjornar.no/lagkasse